Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
Khi chi bộ nơi cư trú xem xét, thực hiện thủ tục kết nạp quần chúng vào Đảng. Việc xem xét kết nạp thuộc trách nhiệm của Chi bộ nơi công tác hay ở nơi cư trú. - 03:24:08 PM | 13/04/2018

 Câu hỏi: Quần chúng P là kỹ sư điện, công tác tại Xí nghiệp X liên tục từ tháng 3/2011 đến nay. Tuy nhiên, các hợp đồng và phụ lục hợp đồng lao động mà lãnh đạo Xí nghiệp X ký với quần chúng P đều là loại hợp đồng thời vụ có thời hạn dưới 12 tháng (Hợp đồng trước hết hạn thì lại ký tiếp phụ lục hợp đồng gia hạn hoặc ký lại hợp đồng mới). Khi chi bộ nơi cư trú xem xét, thực hiện thủ tục kết nạp quần chúng P vào Đảng, có hai loại ý kiến khác nhau:

Ý kiến thứ nhất: Quần chúng P làm việc tại Xí nghiệp X theo hợp đồng thời vụ có thời hạn dưới 12 tháng. Vì vậy, cần cứ quy định tại tiết c, Điểm 6 (6.4), Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư thì chi bộ nơi cư trú có thẩm quyền xem xét, thực hiện thủ tục đề nghị kết nạp quần chúng P vào Đảng.

Ý kiến thứ hai: Mặc dù quần chúng P làm việc tại Xí nghiệp X theo hợp đồng thời vụ có thời hạn dưới 12 tháng, tuy nhiên thời gian thực tế quần chúng làm việc tại Xí nghiệp X liên tục từ tháng 02/2011 đến nay (hơn 6 năm). Căn cứ quy định tại tiết c, Điểm 6 (6.4), Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư thì chi bộ nơi cư trú không có thẩm quyền xem xét, thực hiện thủ tục đề nghị kết nạp quần chúng P vào Đảng. Trường hợp này thuộc thẩm quyển của tổ chức đảng nơi quần chúng làm việc.

Xin hỏi ý kiến nào là đúng? Nếu cả 2 ý kiến trên đều không đúng thì phải xử lý như thế nào là đúng?

Trả lời: Điểm 6 (6.4) Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư quy định về kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể nêu rõ:

“c) Người làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:

Nếu làm hợp đồng có thời hạn, thời gian thực tế làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dưới 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét, kết nạp...

Nếu làm hợp đồng liên tục từ đủ 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người vào Đảng đang làm việc kết nạp”.

Theo quy định trên thì việc xem xét kết nạp quần chúng P vào Đảng thuộc trách nhiệm của Chi bộ Xí nghiệp X nơi công tác (vì quần chúng P đã làm việc liên tục tại Xí nghiệp X hơn 6 năm).

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhậnHỎI ĐÁP
THƯ VIỆN