Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Hỏi đáp
Khi chi bộ nơi cư trú xem xét, thực hiện thủ tục kết nạp quần chúng vào Đảng. Việc xem xét kết nạp thuộc trách nhiệm của Chi bộ nơi công tác hay ở nơi cư trú. - 03:24:08 PM | 13/04/2018

 Câu hỏi: Quần chúng P là kỹ sư điện, công tác tại Xí nghiệp X liên tục từ tháng 3/2011 đến nay. Tuy nhiên, các hợp đồng và phụ lục hợp đồng lao động mà lãnh đạo Xí nghiệp X ký với quần chúng P đều là loại hợp đồng thời vụ có thời hạn dưới 12 tháng (Hợp đồng trước hết hạn thì lại ký tiếp phụ lục hợp đồng gia hạn hoặc ký lại hợp đồng mới). Khi chi bộ nơi cư trú xem xét, thực hiện thủ tục kết nạp quần chúng P vào Đảng, có hai loại ý kiến khác nhau:

Ý kiến thứ nhất: Quần chúng P làm việc tại Xí nghiệp X theo hợp đồng thời vụ có thời hạn dưới 12 tháng. Vì vậy, cần cứ quy định tại tiết c, Điểm 6 (6.4), Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư thì chi bộ nơi cư trú có thẩm quyền xem xét, thực hiện thủ tục đề nghị kết nạp quần chúng P vào Đảng.

Ý kiến thứ hai: Mặc dù quần chúng P làm việc tại Xí nghiệp X theo hợp đồng thời vụ có thời hạn dưới 12 tháng, tuy nhiên thời gian thực tế quần chúng làm việc tại Xí nghiệp X liên tục từ tháng 02/2011 đến nay (hơn 6 năm). Căn cứ quy định tại tiết c, Điểm 6 (6.4), Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư thì chi bộ nơi cư trú không có thẩm quyền xem xét, thực hiện thủ tục đề nghị kết nạp quần chúng P vào Đảng. Trường hợp này thuộc thẩm quyển của tổ chức đảng nơi quần chúng làm việc.

Xin hỏi ý kiến nào là đúng? Nếu cả 2 ý kiến trên đều không đúng thì phải xử lý như thế nào là đúng?

Trả lời: Điểm 6 (6.4) Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư quy định về kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể nêu rõ:

“c) Người làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:

Nếu làm hợp đồng có thời hạn, thời gian thực tế làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dưới 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét, kết nạp...

Nếu làm hợp đồng liên tục từ đủ 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người vào Đảng đang làm việc kết nạp”.

Theo quy định trên thì việc xem xét kết nạp quần chúng P vào Đảng thuộc trách nhiệm của Chi bộ Xí nghiệp X nơi công tác (vì quần chúng P đã làm việc liên tục tại Xí nghiệp X hơn 6 năm).

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết cũ hơn
    Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời được thực hiện như thế nào để đúng quy định?   - 13/04/2018
    Đảng viên sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Vậy phải thực hiện như thể nào?   - 02/04/2018
    Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương chưa?   - 02/04/2018
    Câu hỏi: Việc sinh hoạt đảng thường kỳ của đảng viên sinh hoạt tạm thời được hiểu như thế nào?   - 05/03/2018
    Câu hỏi: Trong hội nghị chi bộ thường kỳ, trường hợp đảng viên nghỉ phép, đi công tác, vắng mặt do làm nhiệm vụ, có 2 ý kiến về cách tính biếu quyết:   - 05/03/2018
    Hỏi: Quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ, chỉ bộ cơ sở?   - 26/01/2018
    Xin hỏi về việc bình xét thi đua? Và được quy định tại văn bản nào?   - 04/01/2018
    Đảng viên do sức khoẻ yếu đã miễn công tác, sinh hoạt đảng có được bầu vào Ban Chỉ ủy khóa mới không.   - 04/12/2017
    Xin cho biết quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới   - 04/12/2017
    Việc trang trí đại hội cơ bản là thống nhất theo hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên. Nhưng riêng về tiêu đề đại hội còn có nhiều ý kiến khác nhau.   - 30/10/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN