Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   Nắm bắt dư luận xã hội
Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 - 02:37:32 PM | 05/12/2019
Sáng ngày 05/12/2019 tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì giao ban cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Toàn cảnh Họi nghị

 

     Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác điều tra, nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội năm 2019 của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.  Nhìn chung, hoạt động của cộng tác viên tích cực, trách nhiệm, triển khai thực hiện nắm bắt, tập hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các vấn đề, sự kiện có tính thời sự của cả nước và địa phương; đặc biệt đối với những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thành phố, huyện và việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đó tại các địa phương, ngành góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xây dựng báo cáo tình hình dư luận xã hội theo định kỳ hàng tháng, báo cáo đột xuất; phối hợp tiến hành các cuộc điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và viện nghiên cứu dư luận xã hội tổ chức. Tuy nhiên, việc thực hiện phản ánh, báo cáo những vấn đề nóng, bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở địa phương, đơn vị còn hạn chế, có lúc có nơi chưa đầy đủ, kịp thời; thông tin chưa đa dạng, toàn diện, có lúc mang tính chủ quan cá nhân; khả năng nắm bắt và phân tích, dự báo tình hình dư luận của một số cộng tác viên còn hạn chế.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị


     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng ghi nhận sự nỗ lực của cộng tác viên DLXH cấp tỉnh trong năm vừa qua, đã cung cấp kịp thời cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiều thông tin dư luận xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, hoạt động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội cần tiếp tục đổi mới theo yêu cầu nhạy bén, tích cực, khách quan, dự báo đúng tình hình và tham mưu xử lý hiệu quả hơn; tiếp tục thực hiện Kết luận 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; chủ động, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


                                   
Bài, ảnh: Lê Phương - Duy Long
 
HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN