Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Văn bản
   Thông báo chung
Kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9: - 08:24:38 PM | 25/08/2017

 

 

 

 

Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Đề cương tuyên truyền về: bối cảnh, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin trân trọng gửi đến bạn đọc toàn văn Đề cương tuyên truyền và văn bản hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.


       TỈNH ỦY BÀ RỊA- VŨNG TÀU                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              BAN TUYÊN GIÁO                                           Bà Rịa, ngày 07 tháng 8 năm 2017

                            *

            Số 987 - CV/BTGTU

      V/v tuyên truyền kỷ niệm 72 năm

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

 

Kính gửi:     - Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ

 trực thuộc Tỉnh uỷ;

                    - MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;

                    - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

                    - Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;

                    - Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh.

                                                                          

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW, ngày 05/01/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017”, năm nay là năm lẻ kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

- Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh: tham mưu cấp ủy các hình thức kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng văn bản hướng dẫn, kịp thời phát hành đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy soạn thảo đến các đảng bộ, chi bộ và các đoàn thể nhằm tuyên truyền: bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự, có ý nghĩa; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày kỷ niệm.

Tỉnh Đoàn: tăng cường hoạt động sôi nổi, thiết thực, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng, nhằm bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động giao lưu, về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu: mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về mốc lịch sử hào hùng của dân tộc, tập trung đưa tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm của các địa phương, đơn vị, đoàn thể.

- Sở Văn hoá - Thể thao: tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức các hình thức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; chỉ đạo các đơn vị ngành dọc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động với nội dung và hình thức sinh động, phong phú, đa dạng và mang tính thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, góp phần thực hiện tốt yêu cầu về giáo dục truyền thống; tổ chức đa dạng các hoạt động văn hoá - văn nghệ nhân dịp kỷ niệm đáp ứng tốt nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.

- Sở Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản; theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

* Khẩu hiệu tuyên truyền:

Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017)!

- Đảng bộ, quân và dân Bà Rịa- Vũng Tàu thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9!

- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!

- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

-  Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

-  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

-  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                      

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền)

Nơi nhận 

- Ban Tuyên giáo TW(HN+p.Nam)

- Vụ Tuyên truyền, BTGTW                 

- Thường trực Tỉnh ủy

- Lãnh đạo Ban;

- Các phòng, bộ phận Ban;   

- Lưu Văn phòng Ban.

  

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

(Đã kí và đóng dấu)

 

 

Trần Văn Thông

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2017)

VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2017)

__

I.   Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bằng chính cương lĩnh, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn của mình, dù trong điều kiện hoạt động bí mật, nửa bí mật, nửa công khai Đảng vẫn tuyên truyền, vận động và lôi cuốn được đông đảo quần chúng và tổ chức thành lực lượng hùng hậu cho cách mạng. Trải qua muôn vàn thử thách trong máu lửa đấu tranh, với các cao trào cách mạng như Xô Viết Nghệ - Tĩnh năm 1930 - 1931, Cao trào mặt trận dân chủ 1936 - 1939 và đầu những năm 40 của thế kỷ XX với cao trào chống phát xít, Đảng và nhân dân ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý giá chuẩn bị cho một cuộc cách mạng giải phóng, giành lại độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc.

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ngày 9-5-1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8-8-1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, tạo điều kiện cho nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa châu Á đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ở trong nước, trải qua các cuộc diễn tập, đến năm 1945, phong trào cách mạng dâng cao.Tình hình quốc tế, trong nước có nhiều thuận lợi đòi hỏi Đảng ta phải có những quyết sách sáng suốt nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.

Ngày 9/3/1945, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. Tháng 3- 1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4-1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 16-4-1945, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam.

Từ tháng 4-1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5-1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại hội quốc dân. Ngày 4-6-1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ địa của cả nước. Tháng 8-1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương; đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là: tập trung, thống nhất, kịp thời. 23 giờ ngày 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Ngày 16-8- 1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18-8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19-8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Ben Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền.

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2-9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng ta từ một Đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám như một quả bom có sức công phá mạnh làm sụp đổ một mảng quan trọng thành trì của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức bóc lột vùng dậy, báo hiệu một kỷ nguyên mới của loài người: kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đúng như Hồ Chủ tịch nói: "với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".

Cũng vào thời điểm này tại tỉnh Bà Rịa, thất bại của người Pháp kéo theo sự phá sản của hàng loạt đồn điền, công xưởng, nhà thầu, nhà nghỉ, làm hàng vạn người thất nghiệp. Sưu cao, thuế nặng, thất nghiệp, hàng tiêu dùng khan hiếm, đời sống nhân dân điêu đứng chưa từng thấy. Tuy nhiên, trước sự thất bại thảm hại của thực dân Pháp sau 80 năm đô hộ làm cho quần chúng nhân dân ở Bà Rịa vô cùng phấn khởi. Tinh thần dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ, không chỉ trong các tầng lớp công nông mà ngay cả trong trí thức, công chức, tiểu chủ và binh lính. Những yếu tố đó đã trở thành tiền đề trực tiếp cho cuộc vận động cách mạng, giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 tại Bà Rịa.

Lợi dụng Nhật hất cẳng Pháp, tháng 6-1945 nhiều cán bộ vượt ngục đã trở về, cùng các đảng viên bám trụ xây dựng lại phong trào. Chi bộ Bà Rịa được thành lập tại Long Mỹ, đã kịp thời chỉ đạo phát triển lực lượng Thanh niên Tiền phong với khẩu hiệu “Gia nhập Thanh niên Tiền phong là yêu nước” có sức cổ vũ, thôi thúc các tầng lớp nhân dân sôi nổi tham gia.

Trong vòng ba tháng, lực lượng Thanh niên Tiền phong ở Bà Rịa phát triển lên tới 5.000 người, tập hợp hầu hết các tầng lớp nhân dân. Ở Vũng Tàu, đội Thanh niên Tiền phong Bến Đá đổi tên là Đội cảm tử quân.

15/8/1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh. Tình hình cách mạng và phong trào khởi nghĩa có nhiều chuyển biến tích cực. Ở Bà Rịa, Vũng Tàu, bọn lính Nhật hoang mang, lo lắng.

Ngày 23/8/1945, Chi bộ Bà Rịa họp mở rộng tại Long Điền, quyết định sử dụng lực lượng Thanh niên Tiền phong và đồng bào toàn tỉnh về Bà Rịa giành chính quyền vào sáng 25/8/1945.

Sáng 28/8/1945, hơn 4000 đồng bào Vũng Tàu tập trung tại sân vận động Lam Sơn mừng chính quyền ở Vũng Tàu được thành lập.

Trước sức mạnh đoàn kết của tù nhân, vào những ngày cuối Tháng Tám 1945, Đảng ủy Côn Đảo tổ chức lực lượng vũ trang cách mạng gọi là Đoàn phòng thủ Côn Lôn do đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Đảo Ủy làm Đoàn trưởng. Với 300 đội viên, 50 khẩu súng trường, súng lục tước được của binh lính và giám thị. Một số đồng chí từng là du kích Bắc Sơn và số binh lính bảo an được cảm hoá làm công tác huấn luyện quân sự. Ban Tuyên huấn Đảo ủy biên soạn Chương trình Việt Minh, Chương trình quân sự và chính trị cơ bản để huấn luyện cho toàn thể tù chính trị Côn Đảo trước khi về đất liền.

Đêm 25/8/1945, Xứ ủy Nam Kỳ quyết định giải phóng Nhà tù Côn Đảo và rước tù chính trị từ Côn Đảo trở về. Sau những nỗ lực, đêm 23/9/1945, tàu Phú Quốc cùng 25 chiếc ghe bầu đưa 1.800 tù chính trị về Sóc Trăng an toàn. Đoàn tù chính trị đặt chân lên đất liền cũng là lúc thực dân Pháp nổ súng ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Chưa được hưởng trọn một ngày độc lập thật sự, những người tù chính trị Côn Đảo đã lao vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Toàn thể tù chính trị Côn Đảo biểu lộ quyết tâm kháng chiến và giao cho đồng chí Lê Văn Lương (nguyên là Đảo ủy viên) thảo bức điện gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng xin tình nguyện ở lại tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.

II.       Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bà Rịa -Vũng Tàu phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành  tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.

-  Năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020), với mục tiêu tổng quát phát triển giai đoạn 2016-2020 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm ổn định chính trị, xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch”. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, giá dầu thô giảm sâu, các nền kinh tế lớn suy giảm, tình hình biển Đông phức tạp đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 tiếp tục chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

  Trên lĩnh vực kinh tế, các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp ngư nghiệp, dịch vụ lưu trú, dịch vụ cảng, xuất khẩu, nhập khẩu, vốn đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng trưởng cơ bản đạt, vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,6%; thu nhập bình quân đầu người trừ dầu khí đạt 5.289 USD; sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 7,6%; dịch vụ cảng tăng 19%; xuất khẩu trừ dầu khí đạt 3,46 tỷ USD, tăng 8,85%; đón khoảng 2,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế 308 ngàn lượt người, doanh thu tăng 12%; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tăng 10,67%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 40.555 tỷ đồng, tăng 6,8%; xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, 15/45 xã được công nhân đạt tiêu chí nông thôn mới.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được quan tâm, các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao được triển khai đầy đủ, kịp thời, cơ bản thực hiện đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo tiến độ. Các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội… được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác huấn luyện, tuần tra, kiểm soát bảo vệ, nắm chắc địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, đảo và nội địa, tuần tra canh gác bảo vệ an toàn địa bàn, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đạt kết quả tích cực, nổi bật là việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020), Đại hội lần thứ XII của Đảng, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, rà soát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục. Xem đây là giải pháp quan trọng để khắc phục và phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; là nền tảng quan trọng để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, quân và nhân dân trong tỉnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng.

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực:

Về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, doanh thu vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải, dịch vụ cảng, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng vượt kế hoạch; nông nghiệp đang được tích cực đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ cao; tổng thu ngân sách và thu ngân sách địa phương được hưởng đạt dự toán, đáp ứng nhu cầu chi cho các hoạt động; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, thành lập mới doanh nghiệp tăng khá. Cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) không tính dầu thô và khí đốt tăng 7% (NQ 6,7%); giá trị sản xuất công nghiệp không tính dầu thô và khí đốt tăng 8,17% (NQ 7,7%); doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 4,29% (NQ 0,4%); kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 12,46% (NQ 10,1%); kim ngạch nhập khẩu tăng 17,98% (NQ 9,48%); giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,46% (NQ 3,5%); giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 2,29% (NQ 1,2%); giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 3,37% (NQ 4,07%); tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện khoảng 19.943 tỷ đồng, đạt 46,81% kế hoạch, tăng 5,88% so cùng kỳ (NQ 5,05%); tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 33.064 tỷ đồng, đạt 49,9% dự toán, tăng 14,2% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách trên địa bàn khoảng 7.038 tỷ đồng, đạt 46% dự toán, tăng 9% so cùng kỳ (NQ 8,9%).

Về văn hóa - xã hội: Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực Giáo dục- đào tạo đạt nhiều kết quả; y tế kiểm soát tốt dịch bệnh; văn hóa, văn nghệ, thể thao có nhiều hoạt động sôi nổi; công tác bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng chăm lo. Cụ thể:

Đã tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia năm 2017; tổ chức hội thảo đánh giá mô hình trường học mới;  tuyển sinh đào tạo nghề cho 6.750 học viên.

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi thể thao, triển lãm; tổ chức được 18 giải thi đấu và cử vận động viên tham gia thi đấu tại 25 giải thi đấu thể dục thể thao; chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020.

Duy trì việc thu gom và xử lý 100% rác thải y tế; số giường bệnh/1 vạn dân đạt 18,3 giường bệnh (NQ 18,7); số bác sĩ/1 vạn dân đạt 7,1 bác sĩ (NQ 7,1); đã thực hiện việc giám sát và xử lý tình hình dịch bệnh, không để xảy ra bùng phát dịch lớn; tổ chức khám chữa bệnh cho trên 1 triệu lượt người; triển khai nhiều hoạt động truyền thông, dự án về bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống.

Đã giải quyết việc làm cho 20.813 lượt lao động, tăng 11,4%; tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm, giải quyết cho 6.750 lượt lao động; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội đều được quan tâm thực hiện; đã xét duyệt cho 5.664 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền trên 162 tỷ đồng.

Về Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp; triển khai tốt công tác bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển và giao quân năm 2017.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được một số kết quả, nổi bật là đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; đã xây dựng, ban hành Kế hoạch về công tác luân chuyển cán bộ giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; Kế hoạch về rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án 02-ĐA/TU, ngày 07/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ của tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”; công tác thông tin báo chí dần đi vào nền nếp, việc nắm bắt dư luận xã hội có chuyển biến tích cực; triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên; công tác phản biện xã hội của Mặt trận bước đầu đạt được kết quả.

* * *

Trong niềm vui chung của cả nước nhân ngày kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ôn lại chặng đường đã qua, nhận thức rõ hơn những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của giai đoạn tới, nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như nhân dân cả nước nỗ lực, phát huy hơn nữa những thành tựu và kinh nghiệm đạt được trong những năm qua, phấn đấu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.

   BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết cũ hơn
    Danh mục văn bản Khoa giáo năm 2016   - 10/07/2017
    Hướng dẫn 42 - HD / BTGTU bồi dưỡng chính trị hè năm 2017   - 16/06/2017
    Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017   - 14/06/2017
    Hướng dẫn thành lập tổ khoa giáo cập huyện, thành phố   - 26/05/2017
    Hướng dẫn 38 - HD / BTGTU tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”   - 26/05/2017
    Hướng dẫn 23 - HD / BTGTU tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   - 26/05/2017
    Hướng dẫn 25 - HD / BTGTU công tác khoa giáo năm 2017   - 26/05/2017
    Kế hoạch 27 - KH / BTGTU tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội năm 2017   - 26/05/2017
    Cuộc thị báo chí viết về đề tài thương binh liệt sỹ và người có công năm 2017   - 26/05/2017
    Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ   - 18/05/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN