Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 04:47:47 PM | 24/11/2019
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, có ý nghĩa chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước.

     Để làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 303-KH/HU ngày 13/11/2019 về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Đất Đỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 


Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 47, BCH Đảng bộ huyện Đất Đỏ


     Theo đó, việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện tiến hành theo các giai đoạn, cụ thể:


     - Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện (từ nay đến hết tháng 7/2020).


     Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung các nội dung: Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.
     Việc công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII Đảng bộ huyện, đặc biệt là trong dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
     Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới. Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
     Những điểm nổi bật của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chương trình, kế hoạch hành động cách mạng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.
     Các phong trào thi đua yêu nước, công trình chào mừng, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện; những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...


     - Trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ VII (từ tháng 8/2020 đến hết tháng 10/2020)


     Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào những nội dung: Tuyên truyền tập trung về kết quả và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, về những kết quả, thành tích đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), đặc biệt là thành tựu của Tỉnh sau 30 năm thành lập.
     Tuyên truyền nêu rõ những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn; những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những giải pháp xây dựng và phát triển Tỉnh trong nhiệm kỳ tới; từ đó củng cố quyết tâm, kiên định đường lối đổi mới, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Ý kiến đóng góp của Đại hội các cấp đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; phản ánh những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.
     Những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những thành tích nổi bật của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Công tác chuẩn bị đại hội, các công trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội.
     Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung theo các nội dung: Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ tỉnh. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
 

     - Thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


     Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung theo các nội dung: Trước khi diễn ra Đại hội, tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; các ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình cảm của các tầng lớp nhân dân về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...
     Những thành tựu nổi bật của đất nước sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo.
     Các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.
     Trong thời gian tổ chức Đại hội: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
     Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng. Hướng dẫn tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Dư luận tích cực của nhân dân quốc tế và kết quả Đại hội XIII của Đảng.
 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ
 

  Các bài viết mới hơn
    Hội đồng đội huyện Long Điền khởi công xây dựng ngôi nhà "khăn quàng đỏ"   - 03/07/2020
    Xuyên Mộc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng Đảng   - 03/07/2020
    Xuyên Mộc phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo   - 28/06/2020
    Huyện Long Điền: Mừng thọ 318 người cao tuổi ở xã Tam Phước và xã Phước Hưng   - 28/06/2020
    Huyện Long Điền: Mừng thọ 318 người cao tuổi ở xã Tam Phước và xã Phước Hưng   - 28/06/2020
    Phối hợp tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh trên địa bàn huyện Long Điền   - 28/06/2020
    Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020   - 27/06/2020
    Khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa Quân – Dân” năm 2020 tại xã Tam Phước, huyện Long Điền   - 27/06/2020
    Huyện Long Điền khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác hội Nông dân cơ sở năm 2020   - 27/06/2020
    Huyện Đất Đỏ: Hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh ủy   - 16/06/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
    Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng   - 13/10/2019
    Lớp chuyên đề “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”   - 13/10/2019
    Châu Đức khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới   - 13/10/2019
    Huyện Long Điền tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới   - 13/10/2019
    Hội nghị quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương   - 13/10/2019
    Ngày hội việc làm   - 13/10/2019
    Huyện Châu Đức: Tổ chức kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam   - 13/10/2019
    Trao tặng tủ sách Chi bộ   - 13/10/2019
    Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Long Điền xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020   - 13/10/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN