Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Văn bản
   Thông báo chung
Danh mục văn bản Khoa giáo năm 2016 - 11:57:08 AM | 10/07/2017

 

Danh mục văn bản năm 2016

 

1. Lĩnh Vưc Y tế:

- Quyết định số 2881-QĐ/UBND, ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo số 92-BC/BTGTU, ngày 05/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

- QUY CHẾ PHỐI HỢP số 01 /QC-BTGTU-BHXH, ngày 11/3/2016 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Công văn số 153/BHXH-TCHC, ngày 04/2/2016 của BHXH tỉnh về việc góp ý Quy chế phối hợp công tác.

- QUY CHẾ PHỐI HỢP số 01 /QC-BTGTU-BHXH, ngày 14/4/2016 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa và Bảo hiểm xã hội Thành phố Bà Rịa trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- QUY CHẾ PHỐI HỢP số 01 /QC-BTGTU-BHXH, ngày 01/8/2016 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu và Bảo hiểm xã hội Thành phố Vũng Tàu trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Chương trình phối hợp công tác số 01-CTr/BTG-TTYT, ngày 14/4/2016 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa và Trung tâm Y tế Bà Rịa giai đoạn 2015-2020.

- Báo cáo số 155-BC/SYT, ngày 30/9/2016 của Sở Y tế về tình hình thực hiện pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016.

- Báo cáo số 1442-BC/BV, ngày 20/9/2016 của Bệnh viên Lê Lợi về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT Bệnh viện Lê Lợi.

- Báo cáo số 193-BC/BVBR, ngày 03/10/2016 của Bệnh viện Bà Rịa về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT Bệnh viện Bà Rịa.

- Báo cáo của Tổng công ty Cao su Bà Rịa, ngày 16/9/ 2016 về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2014-2016.  

- Báo cáo số 477-BC/SLĐTBXH, ngày 23/9/2016 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016.

- Báo cáo của Công ty cổ phần giấy Sài Gòn, ngày 17/9/2016 về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2014-2016.  

- Báo cáo số 193-BC/UBND, ngày 22/9/2016 của UBND huyện Tân Thành về tình hình thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2016.

- Kế hoạch số 35/KH-VHXH, ngày 14/9/2016 của Ban VHXH-HĐND tỉnh về việc giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH trên địa bàn tỉnh.

- Công văn số 349/HĐND-VHXH, ngày 28/9/2016 về việc dời ngày giám sát tại Sở Y tế, Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Bà Rịa.

- Công văn số 321/HĐND-VHXH, ngày 19/9/2016 về việc dời ngày giám sát tại UBND Tp.Vũng Tàu.

- Kế hoạch chi tiết số 37/KH-VHXH, ngày 19/9/2016 của Ban VHXH-HĐND tỉnh về việc giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo số 77/BC-HĐND, ngày 31/8/2016 của HĐND tỉnh về kết quả khảo sát vấ đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác Tóc Tiên theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (đính kèm Báo cáo số 411/BC-CAT-PC49, ngày 12/8/2016 của Công an tỉnh về kết quả Công ty cổ phần môi trường Sao Việt xả nước thải chưa qua hệ thống xử lý ra môi trường).

- Báo cáo sô 130/BC-SYT, ngày 08/8/2016 của Sở y tế về kết quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2015 và đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận các xã, phường đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế.

- Báo cáo số 134/BC-ĐU, ngày 09/9/2016 của Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh về kết quả kiểm tra giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của dảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

- Báo cáo số 22-BC/TG, ngày 17/8/2016 của BTG huyện ủy Long Điền về kết quả công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của dảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện.

- Báo cáo số 22-BC/TG, ngày 22/8/2016 của BTG huyện ủy Xuyên Mộc về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của dảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện.

- Báo cáo số 91-BC/TG, ngày 08/8/2016 của BTG huyện ủy Tân Thành về công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của dảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện.

- dự thảo Báo cáo của BTG huyện ủy Châu Đức về kết quả thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của dảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện.

- QUY CHẾ PHỐI HỢP số 01 /QC-BTGTU-BHXH, ngày 04/7/2016 giữa Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Đức và Bảo hiểm xã hội huyện Châu Đức trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- dự thảo Báo cáo của BTG huyện ủy Châu Đức về kết quả thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của dảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện.

- dự thảo Báo cáo của BTG huyện ủy Xuyên Mộc về kết quả thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của dảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện.

- Báo cáo số 08/BC-SYT, ngày 10/01/2016 về Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia dân số -KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ 2016-2020.

- Công văn số 259-CV/TU, ngày 21/01/2016 về việc thực hiện Kết luận 118, 119-KL/TW của Ban Bí thư (đính kèm 02 Kết luận về Nghị quyết 46, 47).

- Báo cáo số 57/BC-SYT, ngày 21/3/2016 về công tác Y tế tháng 2/2016.

- Nghị quyết liên tịch số 1000/NQLT-SYT-HĐY, ngày 13/4/2016 về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa sở y tế và Hội đông y trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền của tỉnh BR-VT.

- Biên bản Hội nghị số 266-BB/ĐU, ngày 05/7/2016 của Đảng ủy sở Y tế về quán triệt Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

- Báo cáo số 2132/SYT-NVY, ngày 22/7/2016 về việc báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2016.

- Văn bản số 3821/UBND-VP, ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc giao dịch BHXH điện tử và tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT.

- Kế hoạch số 52/KH-SYT, ngày 09/5/2016 của sở Y tế về tổ chức Hội nghị tìm hiểu về Quy tắc ứng xử ngành y tế tỉnh BR-VT năm 2016.

- QUY CHẾ PHỐI HỢP số 01 /QC-BTGTU-BHXH, ngày 27/4/2016 giữa Ban Tuyên giáo huyện ủy Đất Đỏ và Bảo hiểm xã hội huyện Đất Đỏ trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Kế hoạch số 106/KH-MTTQ-BTT, ngày 03/3/2016 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về phối hợp thực hiện Chương trình Mục tiêu phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người năm 2016 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

- Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT, ngày 20/7/2016 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về phối hợp thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh BR-VT, giai đoạn 2016-2020.

- Văn bản số 4790/HD-UBND, ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 26/7/2016 của huyện ủy Châu Đức về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của ngành y tế huyện Châu Đức giai đoạn 2016-2020.


 

2. Gia đình -  Trẻ em:

- Thông báo số 09-TBKL/ĐKT, ngày 08/01/2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc kết luận của Đoàn kiểm tra về hoạt động của BCĐ công tác gia đình huyện Xuyên Mộc năm 2015.

- Thông báo số 08-TBKL/ĐKT, ngày 08/01/2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc kết luận của Đoàn kiểm tra về hoạt động của BCĐ công tác gia đình Thành phố Bà Rịa năm 2015.

- Thông báo số 06-TBKL/ĐKT, ngày 08/01/2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc kết luận của Đoàn kiểm tra về hoạt động của BCĐ công tác gia đình Thành phố Vũng Tàu năm 2015.

- Thông báo số 07-TBKL/ĐKT, ngày 08/01/2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc kết luận của Đoàn kiểm tra về hoạt động của BCĐ công tác gia đình huyện Côn Đảo năm 2015.

- Thông báo số 05-TBKL/ĐKT, ngày 08/01/2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc kết luận của Đoàn kiểm tra về hoạt động của BCĐ công tác gia đình huyện Long Điền năm 2015.

- Thông báo số 03-TBKL/ĐKT, ngày 08/01/2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc kết luận của Đoàn kiểm tra về hoạt động của BCĐ công tác gia đình huyện Tân Thành năm 2015.

- Thông báo số 04-TBKL/ĐKT, ngày 08/01/2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc kết luận của Đoàn kiểm tra về hoạt động của BCĐ công tác gia đình huyện Đất Đỏ năm 2015.

- Thông báo số 09-TBKL/ĐKT, ngày 08/01/2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc kết luận của Đoàn kiểm tra về hoạt động của BCĐ công tác gia đình huyện Châu Đức năm 2015.

- Quyết định số 101-QĐ/UBND, ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2016.

- Kế hoạch số 13-KH/SLĐTBXH, ngày 12/01/2016 của sở Lao động Thương binh và Xã hội về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2016.

- Kế hoạch số 25-KH/SLĐTBXH, ngày 20/01/2016 của sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện Chương trình hành động bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2016.

 - Công văn số 1156/UBND-VP, ngày 24/2/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016.

- Kế hoạch số 48-KH/UBND, ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và các hoạt động kỷ niệm 15 năm “Ngày gia đình Việt Nam” 28/6/2001 – 28/6/2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Công văn số 572/VSTBPN- SLĐTBXH, ngày 08/3/2016 về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2016. 

- Kế hoạch số 25-KH/UBND, ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về hoạt động bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2016. 

- Kế hoạch số 57-KH/BCĐCTGĐ, ngày 13/6/2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho các thành viên, tổ thư ký giúp việc BCĐ công tác gia đình các huyện, thành phố và xã, hường, thị trấn năm 2016.

- Quyết định số 1284-QĐ/UBND, ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

- Công văn số 986-CV/BTGTW, ngày 03/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tham gia Cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình (đính kèm theo Quyết định và thể lệ cuộc thi của Bộ VHTTDL).

- Công văn số 477-CV/BTGTU, ngày 18/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy việc tham gia Cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.

 

- BÁO CÁO số 40-BC/TU, ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về việc sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch hành động số 53-KH/TU ngày 27/3/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Báo cáo số 62/BC-UBND, ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về tổng kết thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 01/12/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh.

- BÁO CÁO số 166-BC/SLĐTBXH, ngày 19/4/2016 của sở Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện triển khai Kế hoạch hành động số 53-KH/TU ngày 27/3/2013 của Tỉnh ủy.

- Quyết định số 1214/QĐ-UBND, ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT (đính kèm theo Kế hoạch của UBND tỉnh). 

- Công văn số 251-CV/BTGTW, ngày 06/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016.

- Công văn số 270-CV/BTGTU, ngày 16/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016.

- Công văn số 311-CV/BTGTU, ngày 11/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi dự thảo báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 (đính kèm dự thảo báo cáo).

- BÁO CÁO số 312-BC/SLĐTBXH, ngày 27/6/2016 của sở Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016.

- Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016.

- Báo cáo số 63-BC/TU, ngày 09/5/2016 của Thành ủy Vũng Tàu về sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Báo cáo số 62-BC/HU, ngày 25/4/2016 của huyện ủy Tân Thành về sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch hành động 53-KH/TU, ngày 27/3/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Báo cáo số 27-BC/BTG, ngày 22/5/2016 của BTG huyện ủy Xuyên Mộc về kết quả thực hiện kế hoạch số 80-KH/HU, ngày 19/11/2013 của huyện ủy Xuyên Mộc   về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Báo cáo số 51-BC/HU, ngày 22/4/2016 của huyện ủy Long Điền về sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch hành động 53-KH/TU, ngày 27/3/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Báo cáo số 40-BC/HU, ngày 20/4/2016 của huyện ủy Châu Đức về sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch hành động 53-KH/TU, ngày 27/3/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Báo cáo số 13-BC/BTG, ngày 20/4/2016 của BTG Thành ủy Bà Rịa về sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch hành động 53-KH/TU, ngày 27/3/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Báo cáo số 61-BC/HU, ngày 19/4/2016 của huyện ủy Đất Đỏ về sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch hành động 53-KH/TU, ngày 27/3/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Báo cáo số 70-BC/HU, ngày 21/4/2016 của huyện ủy Côn Đảo về sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch hành động 53-KH/TU, ngày 27/3/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Văn bản số 1060-BC/SLĐTBXH, ngày 07/6/2016 của sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (đính kèm dự thảo Nghị quyết).

- Kế hoạch số 126/KH-MTTQ-BTT, ngày 13/7/2016 của UBMTTQVN tỉnh về phối hợp thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2016-2020.

- Kế hoạch số 134/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/8/2016 của UBMTTQVN tỉnh về phối hợp thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2016-2020.

- Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/8/2016 của UBMTTQVN tỉnh về phối hợp thực hiện thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2016-2020.

- Kế hoạch số 133/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/8/2016 của UBMTTQVN tỉnh về phối hợp thực hiện bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2016-2020.

- Công văn số 2294-CV/TĐTN-TG, ngày 26/8/2016 của Tỉnh đoàn về việc tham gia Cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chương trình hành động số 06-CTr/HU, ngày 12/8/2016 của huyện ủy Long Điền về thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 11/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

- Công văn số 387-CV/BTGTU, ngày 16/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tham gia Cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình (đính kèm quyết định và thể lệ của cuộc thi).

- Công văn số 388-CV/BTGTU, ngày 16/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học-thực tiễn (kèm nội dung gợi ý).

- Công văn số 374-CV/BTGTU, ngày 11/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đề nghị gửi báo cáo quý, 6 tháng và năm.

- Báo cáo sô 87-BC/BCĐCTGĐ, ngày 29/7/2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

-  Báo cáo số 50-BC/TU, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về việc kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016.

- Quyết định số 1209-QĐ/UBND, ngày 18/5/2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

- Công văn số 407-CV/BTGTU, ngày 23/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.


 

3. Thể dục, Thể thao:

- Kế hoạch số 44-KH/SVHTTDL-TTC, ngày 13/5/2016 của Sở VHTTDL về kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016.

- Báo cáo số 70-BC/ SVHTTDL-TTC, ngày 30/6/2016 của Sở VHTTDL về báo cáo kết quả thực hiện Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2016.

- Kế hoạch số 35-KH/UBND, ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016.

- Báo cáo số 42-BC/ SVHTTDL, ngày 28/4/2016 của Sở VHTTDL về công tác VH, TT, DL và gia đình tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2016.

- Quyết định số 1036-QĐ/UBND, ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban điều hành Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 1035-QĐ/UBND, ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

- Kế hoạch số 16-KH/SVHTTDL, ngày 23/2/2016 của Sở VHTTDL về triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2016.


 

4. Giáo dục và Đào tạo:

 - Báo cáo số 176/BC-SGDĐT, ngày 09/9/2016 của sở giáo dục và đào tạo về tình hình khai giảng năm học 2016-2017.

- Kế hoạch số 989/KH-SGDĐT, ngày 25/7/2016 về kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.

- Báo cáo số 180/BC-SGDĐT, ngày 15/9/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2016.

- Công văn số 1056-SGDĐT/CTHSSV, ngày 12/8/2016 của sở giáo dục và đào tạo về việc đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện đề án “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Báo cáo số 78/BC-HĐND, ngày 31/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả khảo sát công tác chuẩn bị năm học 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 - Báo cáo số 148/BC-SGDĐT, ngày 18/7/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2016.

- Báo cáo số 70-BC/BTGTU, ngày 18/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Công văn số 322-CV/BTGTU, ngày 18/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Báo cáo số 142-BC/SGDĐT, ngày 05/7/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Công văn số 305-CV/BTGTU, ngày 06/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

- Công văn 888-SGDĐT/GDTH, ngày 05/7/2016 của sở giáo dục và đào tạo  về việc cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Quyết định số 1822/QĐ-UBND, ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Báo cáo số 143-BC/SGDĐT, ngày 05/7/2016 của sở giáo dục và đào tạo về tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017.

- Thông báo số 960-TB/SGDĐT, ngày 22/7/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016.

- Hướng dẫn số 111-HD/TĐTN-TG, ngày 19/7/2016 của Tỉnh đoàn về việc tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Hướng dẫn số 05-HD/TG, ngày 15/6/2016 của Ban Tuyên giáo huyện ủy Long Điền về việc tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 10/6/2016 của Thành ủy Vũng Tàu về triển khai Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Chương trình hành động số 06-CTr/HU, ngày 11/8/2016 của huyện ủy Xuyên Mộc về thực hiện kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 11/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

- Công văn số 3261/UBND-VP, ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về việc trang bị sách tại thư viện các trường học trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo số 93/BC-SGDĐT, ngày 23/5/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2016.

- Báo cáo số 91/BC-SGDĐT, ngày 23/5/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả bước đầu trong công tác triển khai thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS trên địa bàn tỉnh.

- Công văn số 237-CV/HU, ngày 13/5/2016 của huyện ủy Tân Thành về việc chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020 (đính kèm Quyết định số 1044-QĐ/UBND, ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhân rộng mô hình học tập, bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020).

- Công văn số 2461/UBND-VP, ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập các điểm thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thông báo số 96-TB/TU, ngày 28/4/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy sở giáo dục và đào tạo về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

- Kế hoạch số 57-KH/ĐUSGDĐT, ngày 10/3/2016 của Đảng ủy sở giáo dục và đào tạo về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020.

- Báo cáo số 39/BC-SGDĐT, ngày 16/3/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2016.

- Báo cáo số 38/BC-SGDĐT, ngày 16/3/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016.

- Kế hoạch số 20-KH/UBND, ngày 25/2/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Kế hoạch số 187-KH/SGDĐT, ngày 23/2/2016 của sở giáo dục và đào tạo về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020.

- Báo cáo số 028/BC-SGDĐT, ngày 22/2/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2016.

- Báo cáo số 018/BC-SGDĐT, ngày 25/01/2016 của sở giáo dục và đào tạo về sơ kết học kỳ I, năm học 2015-2016.

- Báo cáo số 017/BC-SGDĐT, ngày 26/01/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác tháng 1, phương hướng nhiệm vụ tháng 2 năm 2016.

- Báo cáo số 016/BC-SGDĐT, ngày 22/01/2016 của sở giáo dục và đào tạo về sơ kết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp trung học tỉnh học ký I, năm học 2015-2016.

- Kế hoạch số 27-KH/SGDĐT, ngày 18/3/2016 của sở giáo dục và đào tạo về triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU, ngày 13/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Báo cáo số 59a/BC-SGDĐT, ngày 18/4/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2016.

- Báo cáo số 42/BC-SGDĐT, ngày 22/3/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2016.

- Quyết định số 844-QĐ/UBND, ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh về việc công nhận Trường Tiểu học Láng Dài 1, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Công văn số 1457-UBND-VP, ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 năm 2015.

- Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày 10/5/2016 của huyện ủy Côn Đảo về thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Thông tri số 01-TT/TUBR, ngày 20/6/2016 của Thành ủy Bà Rịa về việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020.

- Công văn số 682-CV/TU, ngày 05/7/2016 của Thành ủy Vũng Tàu vể việc triển khai thực hiện các mô hình học tập đến năm 2020 (đính kèm Quyết định số 1014-QĐ/UBND của UBND tỉnh).

- Báo cáo số 155/BC-SGDĐT, ngày 01/8/2016 của sở giáo dục và đào tạo về những bất cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

- Công văn số 530-CV/BTGTU, ngày 21/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc góp ý dự thảo kế hoạch triển khai công tác PCGD-XMC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Công văn số 507-CV/BTGTU, ngày 07/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015.

- Công văn số 1597-CV/ SGDĐT, ngày 10/11/2016 của sở giáo dục và đào tạo về việc lấy ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai công tác PCGD-XMC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Báo cáo số 195/BC-SGDĐT, ngày 14/10/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2016.

 

 

- Báo cáo số 215/BC-SGDĐT, ngày 18/11/2016 của sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện công tác tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2016.

- Công văn số 1516-CV/ SGDĐT, ngày 24/10/2016 của sở giáo dục và đào tạo về việc góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 (đính kèm dự thảo kế hoạch).

- Công văn số 163-CV/TUBR, ngày 02/2/2016 của Thành ủy Bà Rịa về việc về thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW khóa XI.

- Công văn số 465-CV/BTGTU, ngày 11/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo tham luận tọa đàm khoa học “đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở cơ sở”.

- Báo cáo số 209/BC-SGDĐT, ngày 11/11/2016 của sở giáo dục và đào tạo về thực hiện dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần, năm học 2016-2017, cấp Tiểu học.

- Công văn số 783-CV/ SGDĐT, ngày 17/6/2016 của sở giáo dục và đào tạo về việc đề nghị cho phé điều động, thuyên chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định (đính kèm công văn số 2649/BNV-CCVC, ngày 13/6/2016 của Bộ Nội vụ; Công văn số 407-CV/ SGDĐT, ngày 06/4/2016 của sở giáo dục và đào tạo về việc đề nghị cho phé điều động, thuyên chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên trong địa bàn tỉnh).

- Công văn số 58-CV/BTG, ngày 03/10/2016 của Thành ủy Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện điều tra, nắm bắt nhận thức của quần chúng về Đảng trong ngành giáo dục Thành phố.

- Công văn số 4634-CV/BGDĐT-CTHSSV, ngày 21/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường.

- Báo cáo số 61/BC-SGDĐT, ngày 21/4/2016 của sở giáo dục và đào tạo về đánh giá kết quả thực hiện mô hình và kế hoạch triển khai mô hình trường học mới cấp Tiểu học, năm học 2016-2017.

- Báo cáo số 61/BC-SGDĐT, ngày 11/11/2016 của sở giáo dục và đào tạo về đánh giá kết quả thực hiện mô hình trường học mới.  

- Công văn số 1426-CV/SGDĐT, ngày 12/10/2016 về việc giải trình ý kiến của cử tri theo công văn số 7742/UBND-VP, ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh.

- Báo cáo số 152/BC-SGDĐT, ngày 21/7/2016 của sở giáo dục và đào tạo về tình hình thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới.  

- Công văn số 804-CV/SGDĐT, ngày 21/6/2016 của sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai mô hình trường học mới cấp THCS, năm học 2016-2017.

- Công văn số 765-CV/SGDĐT, ngày 13/6/2016 của sở giáo dục và đào tạo về việc đánh giá kết quả kiểm tra học kỳ II các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đối với lớp 6 cấp THCS năm học 2015-2016.

- Báo cáo số 126/BC-SGDĐT, ngày 20/6/2016 của sở giáo dục và đào tạo về tình hình triển khai Thông tư 30/2014, mô hình trường học mới và phương pháp bàn tay nặn bột.

- Báo cáo số 96-BC/TU, ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

- Công văn số 533-CV/BTGTU, ngày 22/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi dự thảo sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

- Công văn số 1185-CV/BTGTW, ngày 12/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

- Công văn số 8821-UBND-VP, ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh về việc Báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

- Công văn số 1245-CV/BTGTW, ngày 22/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo cáo số liệu Chỉ thị 10-CT/TW.

- Báo cáo số 196-BC/SGDĐT, ngày 14/10/2016 của sở giáo dục và đào tạo về   sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” (kèm theo phụ lục số liệu).

- Báo cáo số 113-BC/HU, ngày 04/11/2016 của huyện ủy Tân Thành về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”

- Báo cáo số 114-BC/TU, ngày 28/10/2016 của Thành ủy Vũng Tàu về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” (kèm phụ lục văn bản chỉ đạo).

- Báo cáo số 113-BC/HU, ngày 28/10/2016 của huyện ủy Côn Đảo về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”

- Báo cáo số 81-BC/HU, ngày 14/10/2016 của huyện ủy Châu Đức về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”

- Báo cáo số 138-BC/HU, ngày 19/10/2016 của Thành ủy Bà Rịa về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

- Báo cáo số 118-BC/HU, ngày 14/10/2016 của huyện ủy Đất Đỏ về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” (kèm phụ lục văn bản chỉ đạo).


 

5- Lĩnh vực Môi trường:

- Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/10/2016 của BTV Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020.

- Công văn số 544-CV/BTGTU ngày 29/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, phổ biến kế hoạch hành động số 49-KH/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy.

- Công văn số 147-CV/BTG ngày 01/12//2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa về việc tuyên truyền, phổ biến kế hoạch hành động số 49-KH/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy.

- Kế hoạch hành động số 49-KH/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết của BCHTW lần thứ 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu đến năm 2020.

- Công văn số 482-CV/BTGTU ngày 21/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCHTW.

- Báo cáo số 471-BC/TĐTN-TNCN ngày 24/10/2016 về kết quả triển khai phong trào “phát huy vai trò của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” năm 2016.

- Công văn số 2080-STNMT/BVMT ngày 08/6/2016 về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI về công tác BVMT đến năm 2020.

- Kế hoạch hành động số 06-KH/BCH ngày 19/12/2016 của BCH Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện Nghị quyết của BCHTW lần thứ 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu đến năm 2020.

- Thông báo kết luận số 97-TB/KL ngày 28/4/2016 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Công văn số 273-CV/TUBR ngày 06/6/2016 của Thành ủy Bà Rịa về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Phòng Khoa giáo

 

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết cũ hơn
    Hướng dẫn 42 - HD / BTGTU bồi dưỡng chính trị hè năm 2017   - 16/06/2017
    Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017   - 14/06/2017
    Hướng dẫn thành lập tổ khoa giáo cập huyện, thành phố   - 26/05/2017
    Hướng dẫn 38 - HD / BTGTU tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”   - 26/05/2017
    Hướng dẫn 23 - HD / BTGTU tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   - 26/05/2017
    Hướng dẫn 25 - HD / BTGTU công tác khoa giáo năm 2017   - 26/05/2017
    Kế hoạch 27 - KH / BTGTU tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội năm 2017   - 26/05/2017
    Cuộc thị báo chí viết về đề tài thương binh liệt sỹ và người có công năm 2017   - 26/05/2017
    Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ   - 18/05/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN