Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   Lý luận chính trị
Nâng cao công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. - 09:33:58 AM | 07/11/2019
Công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị có vai trò quan trọng, là một yêu cầu cần thiết và cấp bách thường xuyên và lâu dài đối với cán bộ, đảng viên. Học tập, nghiên cứu lý luận chính trị giúp cho người học có hiểu biết sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Tập huấn BCV năm 2019

 

     Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án  “Nâng cao công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh với nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:


     Một là, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Cấp uỷ hàng năm phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích, giúp đỡ đảng viên tự học. Đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận. Phát huy dân chủ trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tôn trọng tính sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, đối thoại đối với những vấn đề còn có ý kiến khác biệt trong nghiên cứu lý luận. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị.


     Hai là, Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng loại chức danh cán bộ. Đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng. Đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; tăng cường công tác quản lý, đánh giá học viên; rà soát, nâng cao phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm thực tế của đội ngũ giảng viên, có biện pháp đánh giá chất lượng giảng viên từ nhiều nguồn; coi trọng nguồn giảng viên thỉnh giảng có chất lượng cao để hợp tác với tỉnh; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là giảng viên kiêm chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, đảng viên vừa tham gia học tập, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị. Đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo đảm bảo thực chất.


     Ba là, Kiện toàn đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và cán bộ nghiên cứu. Xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên trách và báo cáo viên tinh gọn, hoạt động chất lượng, hiệu quả. Hàng năm, tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đi nghiên cứu thực tế trong nước và ngoài nước để học tập kinh nghiệm, những mô hình, cách làm sáng tạo. Quan tâm đào tạo nguồn cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị. Tăng cường đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng là cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia giỏi; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Ban Thường vụ từ cấp huyện trở lên.


     Bốn là, Đổi mới phương thức tuyên truyền: Phát huy sức mạnh tổng hợp của Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thành-Truyền hình tỉnh, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền miệng và các kênh thông tin khác để đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác kịp thời có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch phát tán trên mạng xã hội và Internet. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị.


     Năm là, tăng cường công tác nghiên cứu, vận dụng và phát triển các môn lý luận chính trị: Khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của tỉnh. Tăng cường tổ chức các hội thảo, diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.
Sáu là, coi trọng tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh: Coi trọng nâng cao giá trị tổng kết thực tiễn. Nhất là việc nghiên cứu những giá trị văn hoá truyền thống, những bài học thành công và chưa thành công trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó xây dựng nét văn hóa, con người Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.


(Nguồn: Đề án Nâng cao công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030)
 

Mai Thư – Phòng LLCT-LSĐ
 

  Các bài viết cũ hơn
    Tập huấn chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận TQVN và các đoàn thể CT - XH ở cơ sở   - 20/12/2018
    Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh năm 2018   - 07/08/2018
    Hội nghị tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 03/11/2017
    Giao ban lý luận chính trị năm 2017   - 02/11/2017
    Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017   - 31/10/2017
    Kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 trên địa bàn tỉnh   - 15/09/2017
    Trường Chính trị tỉnh khai giảng năm học 2017-2018   - 30/08/2017
    Khai giảng lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ ngành tuyên giáo trên địa bàn tỉnh   - 03/07/2017
    Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị năm 2017   - 30/05/2017
    Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 04/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN