Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Văn bản
   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BRVT - 03:26:46 PM | 28/03/2017

 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 
Địa chỉ: 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Email: bantuyengiaobrvt@gmail.com 
Điện thoại: 02543.852229;  Fax: 080.64173
 

 

 

I - LÃNH ĐẠO BAN

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Xinh

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Số điện thoại: 08.064.136

Email: nguyenxinhbrvt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung hoạt động của Ban và phụ trách Văn phòng.

 

 

Họ và tên: Trần Văn Thông

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực.

Số điện thoại: 02543.727.989

Email: tvthongtgbrvt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền - dư luận xã hội; theo dõi chỉ đạo Đảng bộ huyện Châu Đức, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu; Đảng bộ huyện Côn Đảo; Đảng bộ Cao su Bà Rịa và Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh.

 

 

Họ và tên: Huỳnh Bách Chiến

Chức vụ: Phó Trưởng ban.

Số điện thoại: 02543.850.266

Email: huynhbachchienxm@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; theo dõi địa bàn Đảng bộ huyện Tân Thành, Đảng bộ thành phố Bà Rịa; Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật của tỉnh; Đảng bộ khối doanh nghiệp và các cơ quan trong khối khoa giáo.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng ban.

Số điện thoại: 02543.532.296

Email: thangtgbrvt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách công tác thông tin, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, trang web; theo dõi địa bàn Đảng bộ huyện Long Điền; Đảng bộ huyện Đất Đỏ, Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải.

II - PHÒNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - LỊCH SỬ ĐẢNG

 

 

Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng

Số điện thoại: 0914.307.702    Cơ quan:  02543.532.297

Email: dothithanhhuyenvt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý hoạt động của phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; tổng hợp công việc của cơ quan, của ngành, dư luận xã hội, lý luận chính trị và lịch sử Đảng.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Linh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng

Số điện thoại: 0907.876.262    Cơ quan: 02543.850.264

Email: mrdinhlinh@gmail.com   

Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp công việc của cơ quan, của ngành.

- Thay mặt Trưởng phòng khi Trưởng phòng vắng mặt;

 

 

Họ và tên: Nguyễn Mai Thư

Chức vụ: Chuyên viên.

Số điện thoại: 0935.366.213

Email: nguyenmaithu88@gmail.com

Nhiệm vụ: Theo dõi mạng lí luận chính trị, Thi đua cơ quan, Thủ quỹ.

 

 

Họ và tên: Lê Thị Phương

Chức vụ: Chuyên viên.

Số điện thoại: 0975.538.485

Email: lephuongbtgbt@yahoo.com.vn

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tổng hợp, Dư luận xã hội;

 

 

Họ và tên: Dương Thị Thu

Chức vụ: Kế toán trưởng.

Số điện thoại: 0912.965.759

Email: hoaithu201169@gmail.com

Nhiệm vụ: Kế toán và quản trị văn phòng.

 

 

Họ và tên: Trịnh Văn Chính

Chức vụ: Cán sự.

Số điện thoại: 0907.784.124

Email: chinhtgbrvt@gmail.com

Nhiệm vụ: Công nghệ thông tin và quản trị mạng.

 

 

Họ và tên: Bùi Thị Nguyệt

Chức vụ: Cán sự.

Số điện thoại: 0937.013.379    Cơ quan: 02543.852.299  Fax: 08.064.173

Email: mickeycuht@gmail.com

Nhiệm vụ: Công tác văn thư, lưu trữ.

 

 

Họ và tên: Phan Vũ Đằng

Chức vụ: Lái xe.

Số điện thoại: 0933.471.571

 

Họ và tên: Nguyễn Thành Tú

Chức vụ: Lái xe.

Số điện thoại: 0982.993.545

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Yên

Chức vụ: Tạp vụ.

Số điện thoại: 0163.8396.659

III - PHÒNG THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

 

 

Họ và tên: Nguyễn Đoàn Tiết Phương

Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền.

Số điện thoại: 0979.283.251   Cơ quan: 02543.852.706

Email: tietphuongbr@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

 

 

Họ và tên: Hồng Kim Ngọc

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền.

Số điện thoại: 01212160484   Cơ quan: 02543.854152

Email: kimngochong@gmail.com   

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động của báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, Tổ chức biên tập đặc san và thông tin sinh hoạt chi bộ; Tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử của Ban; Tham mưu việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy;

- Thay mặt Trưởng phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

 

 

Họ và tên: Bùi Vũ Quang Tấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền.

Số điện thoại: 0911.725.272

Email: buivuquangtan@gmail.com

Nhiệm vụ: Tham mưu công tác báo chí trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền các ngày lễ lớn, Đề án trang bị sách.

 

 

Họ và tên: Trần Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Chuyên viên.

Điện thoại: 0986.959.204

Email: tranthanhtam1901@gmail.com

Nhiệm vụ: Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác biên tập Thông tin sinh hoạt chi bộ, đặc san và hoạt động báo cáo viên, tham mưu việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy.

 

 

Họ và tên: Đào Duy Long

Chức vụ: Chuyên viên.

Số điện thoại: 0918.583.028

Email: daoduylong@gmail.com

Nhiệm vụ: Quản trị trang web; thiết kế maket Thông tin Sinh hoạt chi bộ, đặc san. Xử lý đồ họa, video, thiết kế, dàn trang phục vụ cho Thông tin sinh hoạt chi bộ, đặc san và website của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Tham mưu thực hiện các chương trình phối hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan (thuộc lĩnh vực được giao cho Phòng tham mưu thực hiện); 

- Tham mưu các lĩnh vực: Thông tin đối ngoại; tuyên truyền phân giới cắm mốc, biển, đảo;

IV - PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

 

 

Họ và tên: Lê Thị Phương Lan

Chức vụ: Trưởng phòng.

Số điện thoại: 0974.147.019  Cơ quan: 02543.532.055

Email: bantuyengiaobrvt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

 

 

Họ và tên: Võ Doãn Kiên

Chức vụ: Chuyên viên.

Số điện thoại: 0979.305.979

Email: kienbtgtu@gmail.com

Nhiệm vụ: theo dõi và tham mưu các lĩnh vực về Văn hóa, Y tế, Khoa học – công nghệ, bảo hiểm xã hội, dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Thể dục thể thao, Du lịch, Văn hóa.

- Viết bài đăng tập san chuyên đề, thông tin sinh hoạt chi bộ và trang thông tin điện tử của cơ quan (website) về các lĩnh vực được phân công.

 

 

Họ và tên: Từ Thị Ngọc Trâm

Chức vụ: Chuyên viên.

Số điện thoại: 0919.262.119

Email: ngoctram060189@gmail.com

Nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu, đề xuất với lãnh đạo phòng về các lĩnh vực: Giáo dục, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh; du lịch, môi trường, Gia đình và trẻ em... và các chuyên đề.

- Viết bài đăng tập san chuyên đề, thông tin sinh hoạt chi bộ và trang thông tin điện tử của cơ quan (website) về các lĩnh vực được phân công. 

 

- Xây dựng dự thảo báo cáo hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm của phòng.

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    CV đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố   - 04/06/2019
    Hướng dẫn số 95 - HD / BTGTU Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019   - 10/01/2019
    Hướng dẫn số 94 - HD / BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019   - 10/01/2019
    Công văn 1189 - CV/BTGTU V/v tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 28 năm Ngày Hội QPTD   - 20/12/2017
    Hướng dẫn 52 - HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968   - 13/12/2017
    Hướng dẫn 45 - HD / BTGTU v/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/7/2017; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 13/7/2017; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 28/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh   - 10/09/2017
    Hướng dẫn 43 - HD / BTGTU v/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01/8/2016; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/10/2016; Nghị quyết số 04-NQ/TU, 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.   - 10/09/2017
    Kế hoạch 27 - KH / BTGTU tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội năm 2017   - 16/05/2017
    Hướng dẫn 25 - HD / BTGTU công tác khoa giáo năm 2017   - 16/05/2017
    Báo cáo 128 - BC / BTGTU về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017   - 15/05/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN