Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   Lý luận chính trị
Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 - 04:43:38 PM | 04/01/2017

 

Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017


             

 

TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 16 -KH/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bà Rịa, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

1/- Mục đích

- Nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh, để tham mưu giúp cấp ủy địa phương tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố đạt chất lượng, hiệu quả cao.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn huyện, thành phố có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thông qua việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017, để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị.

2/- Yêu cầu

Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU ngày 18/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017;

Việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017 phải được tổ chức chu đáo, thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm.

II/- NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1/- Thực hiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017

Trên cơ sở Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU ngày 18/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả.

2/- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối họp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn (dự kiến trong quý I, năm 2017, sẽ có kế hoạch riêng):

+ Lớp cho giảng viên và báo cáo viên về chương trình tài liệu mới được cập nhật sau Đại hội XII của Đảng.

+ Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công tác viên điều tra, nắm bắt dư luận xã hội.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối họp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 01 lớp trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở và cán bộ các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố (dự kiến trong quý II, năm 2017, sẽ có kế hoạch riêng).

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh (sẽ có Hướng dẫn riêng).

3/- Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017, lựa chọn những giảng viên đạt thành tích cao tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực và toàn quốc năm 2018 (dự kiến trong quý III, năm 2017, sẽ có kế hoạch riêng).

4/- Tổ chức giao ban và kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị năm 2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì chế độ giao ban với Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị mỗi quý một lần.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ lý luận chính trị năm 2017 ở một số địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, đánh giá, sơ kết công tác thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích cao vào dịp cuối năm (dự kiến trong quý IV, năm 2017, sẽ có kế hoạch riêng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố có kế hoạch thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này và Hướng dẫn số 21 - HD/BTGTU, ngày 18/10/2016 về Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thông qua phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng theo dõi, đôn đốc, xây dựng báo cáo thực hiện; phối hợp các phòng, bộ phận trong quá trình tổ chức thực hiện.

      

Nơi nhận:                               

- Thường trực Tỉnh ủy                                   - Vụ lý luận BTGTW (HN+p.Nam)

- Lãnh đạo Ban; các phòng, bộ phận;

- Trường Chính trị tỉnh;

- Sở LĐ-TB-XH tỉnh

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc TU;

       - Trung tâm BDCT các huyện, thành phố;

- Lưu Văn phòng Ban.                                                   

                                                                                    

 

 K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký và đóng dấu

 

 

Nguyễn Văn Thắng

                                                   

 

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”   - 08/05/2020
    Nâng cao công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.   - 07/11/2019
    Tập huấn chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận TQVN và các đoàn thể CT - XH ở cơ sở   - 20/12/2018
    Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh năm 2018   - 07/08/2018
    Hội nghị tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 03/11/2017
    Giao ban lý luận chính trị năm 2017   - 02/11/2017
    Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017   - 31/10/2017
    Kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 trên địa bàn tỉnh   - 15/09/2017
    Trường Chính trị tỉnh khai giảng năm học 2017-2018   - 30/08/2017
    Khai giảng lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ ngành tuyên giáo trên địa bàn tỉnh   - 03/07/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN