Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết
Hội nghị tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trên địa bàn tỉnh - 02:31:48 PM | 14/10/2019
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa XI) về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới"; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.


Đ/c Nguyễn Thị Yến-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Văn Xinh, UVBTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
Đ/c Huỳnh Bách Chiến- TUV-Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo đồng chủ trì hội nghị

 

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Xinh - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.
Ngay sau khi các Chỉ thị, Kết luận được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ trên địa bàn tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, Mặt trận, đoàn thể và các ban, ngành của tỉnh xác định nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ngành, đơn vị, phấn đấu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

 


Đ/c Huỳnh Bách Chiến-TUV-Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương


     Qua 10 năm triển khai Chỉ thị 42-CT/TW, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh đã tập trung xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động theo đề án của Bộ Nội vụ được UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng Điều lệ; Quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội. Đến nay, Liên hiệp hội đã có 24 Hội thành viên, 02 Trung tâm trực thuộc, 01 Hội viên tập thể và 01 Câu lạc bộ với trên 20 nghìn hội viên. Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Cụ thể, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đóng góp vào dự thảo các Văn kiện quan trọng của Trung ương và địa phương; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ phục vụ các yêu cầu sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường được coi trọng; công tác thông tin, phổ biến kiến thức....


     Về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW. Nhìn chung, các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể - chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT, việc tham gia BHYT là nghĩa vụ của mọi người dân, kể cả những người đang khoẻ mạnh. Qua đó đạt được các kết quả trên các mặt, như thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách BHYT; công tác quản lý Nhà nước về BHYT và quản lý Qũy BHYT; tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT; vận động toàn dân tham gia BHYT tiến tới BHYT toàn dân...


     Về kết quả thực hiện Kết luận 29-KL/TW, đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Đề án số 01-ĐA/TU về việc nâng cao chất lượng hoạt động của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung và nhu cầu tiếp cận thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhằm cung cấp báo Đảng địa phương đến các đối tượng ngoài quy định của Chỉ thị 11-CT/TW và Kết luận 29-KL/TW của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo Kết luận số 960-TB/TU, ngày 16/11/2017 về việc cấp phát báo Đảng địa phương phục vụ cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu, các đồng chí đảng viên có huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn toàn tỉnh....Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các chi, đảng bộ trong tỉnh có nhiều chuyển biến, đạt tỷ lệ ngày càng cao. Nhiều cán bộ, đảng viên đã vận dụng hiệu quả các nội dung trong báo, tạp chí của Ðảng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự đồng thuận, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.


     Phát biểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trên địa bàn; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của địa phương, đơn vị mình để tiếp tục thực hiện gắn với những nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội quan trọng thật cụ thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Võ Kiên
 

  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10   - 23/05/2019
    Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy   - 22/10/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng   - 30/06/2018
    Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII   - 28/04/2018
    Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 23/01/2018
    Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII   - 30/11/2017
    Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   - 19/10/2017
    Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII   - 19/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017   - 09/10/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN