Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   Lịch sử Đảng
Lịch sử ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (từ năm 1948 đền nay) - 03:00:59 PM | 28/12/2016
Nối tiếp và phát huy truyền thống cha anh, ngành Tuyên giáo hôm nay tiếp tục góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ thắng lợi những thành quả của cách mạng; góp phần xây dựng quê hương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh.

 

        I. Giai đoạn (1948-1954)

1. Ngày 06 tháng 6 năm 1948, Xứ ủy Nam bộ quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy theo Nghị định 145/NĐNB. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy gồm các phòng bộ phận: Báo chí; Văn công và văn nghệ; Văn phòng; Bộ phận hậu cần; Nhà in. Tổng số cán bộ nhân viên khoảng 15 người. Cơ quan Ban Tuyên huấn đóng tại Hồ Cốc. Đồng chí Nguyễn Kế Hoa -Trưởng Ban.

2. Tháng 5-1951, tỉnh Bà Rịa - Chợ Lớn được thành lập (gọi tắt là tỉnh Bà Chợ). Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy gồm các phòng bộ phận: Ty Thông tin; Ty Giáo dục. Đồng chí Nguyễn Kế Hoa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên huấn, kiêm Trưởng ty Thông tin - Văn nghệ.

3. Công tác tuyên truyền giai đoạn này (1945 -1954) được định hướng phục vụ cho cả 3 vùng: Vùng giải phóng, vùng tranh chấp, vùng tạm chiếm. Tập trung với 2 khâu chính là tuyên truyền, huấn luyện và đào tạo cán bộ từ tỉnh đến huyện, đào tạo cả cán bộ Mặt trận, quân đội và cả bên chính quyền. Công tác tư tưởng đã kiên trì, bền bỉ làm cho cán bộ và nhân dân ngày càng thông suốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng biến thành hành động cách mạng.

II. Giai đoạn (1954 - 1975)

1. Từ cuối năm 1954 đến ngày cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi, địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều lần tách nhập cùng với tỉnh Biên Hoà, Long Khánh với nhiều tên gọi khác nhau: Tháng 10 năm 1954: tỉnh Bà Rịa; Tháng 3 năm 1963: tỉnh Bà Biên (Bà Rịa - Biên Hòa); Cuối năm 1963 tỉnh Bà Rịa; Từ năm 1966-1967: tỉnh Long-Bà-Biên (Long Khánh-Bà Rịa-Biên Hòa); Từ 10/1967 đến 4/1971: tỉnh Bà Rịa - Long Khánh; Từ tháng 5/1971 đến 7/1972: Phân Khu Bà Rịa; Từ 8/1972 đến 7/4/1975 tỉnh Bà Rịa Long Khánh.

 

 

2. Về công tác tư tưởng, Tỉnh ủy chủ trương

- Tuyên truyền sâu rộng Hiệp định Giơnevơ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Xác định phương châm hoạt động trong giai đoạn đấu tranh chính trị, xây dựng cơ sở quần chúng rộng rãi theo hình thức "xâu chuỗi", xây dựng các "lõm chính trị", củng cố vùng căn cứ cách mạng cũ.

- Phát động đấu tranh dân sinh dân chủ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước, đòi thả hết tù chính trị, chống bắt bớ trả thù những người kháng chiến cũ. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ mới, đánh giá đúng đắn thế địch. Xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững đạo đức, khí tiết cách mạng và quan điểm quần chúng.

- Bám trụ các vùng nội ô để tổ chức lực lượng, tuyên truyền, phát động quần chúng phối hợp với mũi tiến công vũ trang nổi dậy giải phóng quê hương.

III. Giai đoạn (1975-1991)

1. Tháng 01 năm 1976, theo quyết định của Bộ Chính trị, 2 tỉnh Biên Hoà, Bà Rịa - Long Khánh và thành phố Vũng Tàu hợp nhất thành tỉnh Đồng Nai. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặt tại thành phố Biên Hoà, đồng chí Lê Quang Thành - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

2. Tháng 5-1979, Quốc hội đã quyết định thành lập Đặc khu Vũng Tàu - Côn trực thuộc Trung ương. Ban Tuyên giáo Đặc khu do đồng chí Đỗ Quốc Hùng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo khi đó mới hình thành 2 bộ phận nghiệp vụ là: Tuyên truyền - Huấn học và Khoa giáo.

3. Công tác Ban Tuyên giáo những năm đầu giải phóng là: Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm và Nghị quyết, chính sách của Đảng, nhà nước; nhận thức đúng đắn tình hình, nhiệm vụ mới, từ đó tạo sự thống nhất tư tưởng cao từ trong nội bộ Đảng ra đến tận nhân dân.

Ban Tuyên giáo Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo từ cấp đặc khu đến cơ sở có hơn trăm cán bộ, nhân viên, vừa làm tham mưu cho Đảng bộ Đặc khu vừa thực hiện nghiệp vụ từ Đặc khu cho đến cơ sở, từ lãnh đạo Ban đến các cán bộ chuyên viên của Ban qua thử thách môi trường mới; bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương; tận tụy hoàn thành nhiệm vụ, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

IV. Giai đoạn (1991 - hiện nay)

1. Ngày 12-8-1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 22-10-1991, Tỉnh ủy ra Quyết định số 10/QĐ-TV về việc thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Đỗ Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên, giữ chức vụ Trưởng ban. Tháng 2/1992 đồng chí Đỗ Quốc Hùng được chuyển về giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quang Huy được đề bạt làm Quyền Trưởng ban. Tháng 6/1996, đồng chí Võ Ngọc Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tháng 3/2015 đồng chí Võ Ngọc Minh, Trưởng Ban nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Trần Văn Thông, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành cơ quan. Tháng 7/2015, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên dự khuyết Trung Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy[1]. Tháng 11/2015, đồng chí Nguyễn Văn Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Kế thừa từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai (1976-1979) và Ban Tuyên giáo Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (1979 -1991), đội ngũ làm công tác tuyên giáo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt, được trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác tuyên giáo của tỉnh được các cấp ủy đảng đặc biệt coi trọng, xây dựng hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo được từng bước kiện toàn; chương trình, nội dung, phương thức công tác tư tưởng luôn được cải tiến, đổi mới, sinh động…

3. Ngày 15/01/2016, Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 01/QĐ-TU quyết định chức năng, nhiệm vụ là: nghiên cứu, đề xuất lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng; Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn kiểm tra, giám sát; Thẩm định, thẩm tra; Phối hợp về công tác tuyên giáo và thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao. Tổ chức bộ máy của Ban gồm: Trưởng Ban và 03 phó trưởng ban và 06 đơn vị trực thuộc như: Văn phòng; Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; Phòng Tuyên truyền - Nắm bắt dư luận xã hội; Phòng Văn hóa-Văn nghệ; Phòng Khoa giáo; Trung tâm thông tin Công tác tuyên giáo.

4. Trải qua gần 70 năm (1948 - 2016) phấn đấu và trưởng thành, có thể rút ra một số kinh nghiệm ban đầu về công tác chính trị, tư tưởng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

Công tác chính trị, tư tưởng bắt nguồn từ đường lối cách mạng đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng ngoan cường của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; từ sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, thường xuyên chăm lo xây dựng ngành Tuyên huấn (Tuyên giáo) ngày càng lớn mạnh qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và sau ngày thống nhất đất nước. Bản thân ngành Tuyên huấn (Tuyên giáo) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ lúc mới thành lập năm 1948 đến nay gần 70 năm luôn bám sát đường lối nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của nhà nước, phấn đấu nâng cao trình độ, lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, biết gắn lý luận với thực tiễn, dựa vào dân, thường xuyên cải tiến phương pháp, hình thức tuyên truyền, công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và có sức thuyết phục.

Trong chiến tranh cũng như trong hoà bình, xây dựng, mỗi phương pháp công tác tư tưởng dù nhỏ cũng cần được chú ý. Nói quan điểm tiến công trong công tác tư tưởng không có nghĩa là dùng “dao to búa lớn” mà chính là dùng lý lẽ và thực tiễn, dẫn chứng đủ sức thuyết phục, kiên trì bám sát đối tượng, tác động tận đáy sâu tâm hồn, bằng cả lý luận và thực tiễn, tình cảm và tâm lý, theo phương châm “mưa dầm thấm sâu, mưa lâu mềm đất” sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Kế thừa truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên huấn tỉnh Bà Rịa, Bà Rịa - Chợ Lớn, Bà Rịa - Biên Hòa, Bà Rịa - Biên Hòa - Long Khánh; Phân khu Bà Rịa; Bà Rịa - Long Khánh và Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo từ sau ngày giải phóng, thống nhất Tổ quốc, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay càng tự hào bao nhiêu về những thành tích to lớn kể từ khi thành lập ngành đến khi kết thúc thắng lợi vĩ đại của dân tộc thì càng bùi ngùi xúc động bấy nhiêu trước hàng trăm đồng chí, đồng nghiệp đi trước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Hơn 20 anh, chị còn yên nghỉ nơi rừng sâu vì chưa tìm được hài cốt.

Nối tiếp và phát huy truyền thống cha anh, ngành Tuyên giáo hôm nay tiếp tục góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ thắng lợi những thành quả của cách mạng; góp phần xây dựng quê hương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh.

 

Đinh Văn An

(Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng)[1] Quyết định số 1091-QĐ/TU, ngày 20/7/2015.

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhậnHỎI ĐÁP
THƯ VIỆN