Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Các sự kiện, ngày lễ lớn
Bà Rịa - Vũng Tàu: Thi đua chào mừng đánh dấu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 10:44:01 AM | 05/04/2019
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 12/2/2019 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, lập thành tích chào mừng đánh dấu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

     Năm 2019 là năm rất đặc biệt - Năm đánh dấu 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019) và là năm nước rút của kế hoạch 05 năm (2016 - 2020). Phát huy kết quả đạt được trong năm 2018 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của tỉnh năm 2019, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), UBND tỉnh phát động phong trào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

 

Mục đích của đợt thi đua cao điểm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi, những lời căn dặn ân cần, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hoá kết tinh trong Di chúc; về đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tạo nên những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đợt thi đua cao điểm sẽ tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, thi đua lập thành tích chào mừng đánh dấu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó viết tiếp truyền thống quý báu của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn cách mạng mới. Qua đợt thi đua kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt rõ ý nghĩa, nội dung thi đua, vận dụng thiết thực ý nghĩa, nội dung chủ đề với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực công tác trong ngành để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua với các nội dung thiết thực, có mục tiêu, chỉ tiêu, thời gian cụ thể.  
 
Việc triển khai thực hiện đợt thi đua phải gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua trọng tâm đã được UBND tỉnh phát động, cụ thể:
 
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 -2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quổc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.
2. Các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh, tổ chức phát động các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 25/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”; phong trào “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020”; phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
    Tập trung thi đua phát triển 5 nhóm ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh gồm: công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ; dịch vụ du lịch; dịch vụ cảng, dịch vụ logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế. Bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá để mở rộng và phát triển các hoạt động y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao.
    Triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước của địa phương. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin thống nhất trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
    Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh; triển khai có hiệu quả các kế hoạch về nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, chỉ số hiệu quả và hành chính công của tỉnh, đấy mạnh việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 các thủ tục hành chính tại cơ quan, đảm bảo lộ trình đã được đề ra. Đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, các đơn vi sự nghiệp công lập; thực hiện tinh giảm biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2015 - 2021 đảm bảo lộ trình đã đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và sự phát triển của tỉnh.
    Thi đua giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện các biện pháp phòng chống làm giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma tuý, mại dâm; kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.
3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Công tác khen thưởng phải được chú trọng từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân là người trực tiếp sản xuất, chiến đấu và công tác, người có giải pháp sáng kiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.
4. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hình mới hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí của tỉnh nhằm tăng cường đăng tải, phát sóng kịp thời, đầy đủ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực, hiệu quả nhằm nhân rộng và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp các cấp tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019 của tỉnh và kế hoạch 5 năm (2016-2020).
6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tham gia thi đua tại tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi dua trên tinh thần cụ thể hoá những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua.
7. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thường tỉnh) chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này.
 
Võ Kiên
(Nguồn: Chỉ thị 05/CT-UBND, ngày 12//02/2019 của UBND tỉnh)
 
  Các bài viết cũ hơn
    Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ hợi 2019   - 30/01/2019
    Hội nghị Thông tin thời sự quý IV năm 2018   - 03/10/2018
    Dấu ấn về Cách mạng Tháng Tám ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu   - 20/08/2018
    Kỉ niệm 130 ngày sinh cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018). Khí phách “Cặp rằng” Hai Thắng   - 20/08/2018
    Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2018)   - 03/08/2018
    Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018   - 12/07/2018
    Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 (cụm miền Đông Nam Bộ)   - 02/07/2018
    Họp Ban Tổ chức thống nhất nội dung, chương trình Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW   - 08/05/2018
    Họp mặt mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968   - 02/02/2018
    Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân (1968-2018): Mũi tiến công Bà Rịa - Vũng Tàu trong tết Mậu Thân 1968   - 08/01/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN