Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12
08:48:51 PM | 26/05/2020
Ngày 25/5/2020, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII, Hội nghị được nối cầu trực tuyến từ tỉnh đến 8 điểm cầu huyện, thị, thành phố với 805 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì và báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trên địa bàn tỉnh
02:31:48 PM | 14/10/2019
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa XI) về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới"; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10
10:11:38 PM | 23/05/2019
Sáng 23-5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu Tỉnh ủy với các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy
10:16:11 AM | 22/10/2018
Sáng ngày 18/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 25-CT/TW và Thông báo kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 854-QĐ/TU và Quyết định 855-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
09:54:36 PM | 30/06/2018
Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước cho hơn 2.700 điểm cầu và 407.000 đại biểu tham dự.

Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
06:29:00 PM | 28/04/2018
Sáng ngày 24/4, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các Chỉ thị, quy định: Chỉ thị 19-CT/TW, Chỉ thị 20-CT/TW, Chỉ thị 21-CT/TW, Chỉ thị 23-CT/TW và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
09:48:16 PM | 23/01/2018
Sáng ngày 13/01/2018 Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến huyện, thành phố, cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, trưởng ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, huyện ủy, báo cáo viên từ tỉnh đến huyện.

Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII
03:58:00 PM | 30/11/2017
Ngày 29 và sáng ngày 30/11/2017 (1,5 ngày), Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức nối cầu trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng tại 10 điểm cầu. Trong đó, có 2 điểm cầu tại tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và 8 điểm cầu tại các huyện, thành phố với 992 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp.

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
04:17:55 PM | 19/10/2017
Sáng ngày 19/10/2017 đồng chí Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
04:11:37 PM | 19/10/2017
Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2017, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cho hơn 300 cán bộ chủ chốt của tỉnh, gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành tỉnh, khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; trưởng phó các Ban của Tỉnh ủy; thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy.
Trang sauTrang cuối
TIÊU ĐIỂM
Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII(563)
Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017(540)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh(406)
Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII(377)
Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(350)
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị(266)
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII(242)
Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017(233)
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy(223)
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng(218)
Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, Tỉnh ủy tại BTG HU Xuyên Mộc(203)
Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu(191)
Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10(144)
Hội nghị tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trên địa bàn tỉnh(85)
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12(32)HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN