Khoa giáo - VHVN
   + Khoa học công nghệ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -Ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
03:45:00 PM | 06/06/2019
Trong bối cảnh cuộc cách mạng về khoa học công nghệ lần thứ (4.0) đang ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các hoạt động và lĩnh vực của đời sống xã hội, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh ngày càng quan trọng và cấp thiết. Sau 05 triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 36), tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và thu được nhiều kết quả.

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ
03:29:10 PM | 06/03/2018
Thời gian qua, các doanh nghiệp khoa học – công nghệ (DN KH-CN) đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của BR-VT nói riêng, cả nước nói chung. Năm 2018, Sở KH-CN và các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển DN KH-CN.

Ứng dụng khoa học công nghệ tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp
03:34:17 PM | 01/09/2017
Thời gian qua, các tiến bộ KH-CN đã được Sở KH-CN đẩy mạnh ứng dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, giúp người dân chăn nuôi và sản xuất theo hướng bền vững.HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN